REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIILOR PERSOANELOR VÂRSTNICE DIN JUDEŢE ŞI DIN SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Aprobat în ședința Comisiei Permanente din data de 26 mai 2016

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti, denumit în continuare consiliul persoanelor vârstnice, este un organism consultativ de interes public şi asigură pe plan local realizarea dialogului social dintre persoanele vârstnice şi autorităţile publice locale pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor acestor persoane.

(2) Consiliul persoanelor vârstnice, se înfiinţează şi funcţionează în temeiul art. 24 din Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al CNPV, fără să fie necesară hotărârea organului jurisdicţional local.

(3) Pentru îndeplinirea rolului său, consiliul persoanelor vârstnice participă la stabilirea politicilor şi a măsurilor economice şi sociale care privesc persoanele vârstnice, la nivelul judeţului şi respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti.

(4) Nu pot face parte din Consiliul persoanelor vârstnice reprezentanți ai instituțiilor prestatoare de servicii pentru pensionari, cum sunt cluburile, căminele, organizațiile cu activitate de îngrijire la domiciliu, casele de ajutor reciproc.

Art. 2. În sensul prezentului regulament de organizare și funcționare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) organizație de pensionari este organizația care s-a constituit în scopul îndeplinirii următoarelor atribuții: apărarea drepturilor membrilor săi la o pensie calculată și acordată în condițiile legii, precum și a altor drepturi de asigurări sociale, reprezentarea membrilor organizației în raporturile cu instituțiile administrației publice locale în vederea obținerii, în condițiile legii, a drepturilor cuvenite acestora, organizarea de activități de ajutor, asistență socială, recreative, culturale și sportive pentru pensionari și familiile acestora;

b) organizație județeană a pensionarilor este organizația care s-a constituit și /sau funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor, are menționată această denumire în hotărârea judecătorească de înființare, are sediul în capitala de județ și are în structura ei filiale în localitățile județului respectiv.

Art. 4. Consiliul persoanelor vârstnice, stabileşte şi întreţine relaţii potrivit reglementărilor în vigoare, cu Prefectura, Consiliul Judeţean, primăriile, serviciile deconcentrate ale ministerelor, precum şi cu alte instituţii, persoane juridice de drept public şi privat, în vederea susţinerii, adoptării şi aplicării de măsuri pentru protecţia persoanelor vârstnice, în consens cu politicile şi acţiunile iniţiate de Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice.

Secţiunea 2

Structura şi conducerea

Art. 5. (1) În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) al Legii nr. 16/2000, modificată şi completată, consiliul persoanelor vârstnice se constituie din toţi preşedinţii sau vicepreşedinţii, în cazuri bine justificate, ai organizaţiilor pensionarilor şi persoanelor vârstnice judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică sau care sunt afiliate la una dintre organizaţiile centrale reprezentative ale pensionarilor, membre ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

(2) Componența consiliilor persoanelor vârstnice se validează de către Comisia Permanentă a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

(3) Pot dobândi calitatea de membru al consiliului persoanelor vârstnice, persoanele care îndeplinesc cumulat următoarele condiţii:

• au cetăţenie română şi domiciliul în România;

• au capacitate deplină de exerciţiu;

• nu au suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

• nu prezintă afecţiuni de sănătate care ar putea împiedica participarea la acţiunile organizate.

Art. 6. (1) Consiliul persoanelor vârstnice constituit îşi alege cu majoritate simplă de voturi, preşedintele şi vicepreşedintele din rândul membrilor săi pentru un mandat de 2 ani. În scopul asigurării unei mai mari reprezentativităţi președintele și vicepreședintele nu trebuie să aparțină aceleiași organizații de pensionari sau persoane vârstnice.

(2) Președinții și vicepreședinții organizațiilor de pensionari care sunt, în același timp și lideri ai unor structuri care nu sunt organizate și /sau funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor ci funcționează în baza altor legi, sau au calitatea de reprezentanți ai partidelor politice în diferite organisme, nu pot să dețină funcția de președinte sau vicepreședinte al Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice.

(3) În scopul unei optime îndepliniri a activităţii curente, preşedintele consiliului persoanelor vârstnice trebuie să aibă domiciliul în oraşul reşedinţă de judeţ, unde se află sediile instituţiilor cu care acesta relaționează în îndeplinirea atribuţiilor sale.

(4) Se recomandă ca preşedintele consiliului judeţean al persoanelor vârstnice să facă parte din organizaţia judeţeană cu cea mai mare reprezentativitate la nivel judeţean.

Art. 7. Revocarea din calitatea de membru al consiliului persoanelor vârstnice se aprobă cu jumătate plus unu din voturile membrilor titulari pentru persoanele care:

a) nu mai îndeplinesc funcţia de preşedinte al filialei (organizaţiei) judeţene a pensionarilor şi persoanelor vârstnice;

b) nu mai au cetăţenia română şi domiciliul în România, nu mai au capacitate de exerciţiu sau au suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

c) au absentat nemotivat de la şedinţele lunare de lucru ale consiliului persoanelor vârstnice şi nu au avut activitate;

d) activitatea sau conduita lor prejudiciază interesele şi activităţile consiliului persoanelor vârstnice sau ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

Art. 8. Revocarea președintelui și a vicepreşedintelui consiliului persoanelor vârstnice se face la solicitarea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor titulari şi prin acordul membrilor consiliului cu jumătate plus unul de voturi.

Secţiunea 3

Funcţionarea

Art. 9. (1) Consiliul persoanelor vârstnice se întruneşte lunar în şedinţe de lucru ordinare.

(2) La solicitarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor, consiliul persoanelor vârstnice se convoacă în termen de maxim 5 zile în şedinţă de lucru extraordinară.

Art. 10. (1) Ședințele de lucru ale consiliului persoanelor vârstnice sunt prezidate de preşedinte şi în lipsa acestuia de către vicepreşedinte.

(2) Desfășurarea lucrărilor ședințelor de lucru poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din membrii titulari, iar hotărârile sunt adoptate cu cel puţin jumătate plus unul din voturi, fapt care se consemnează în mod obligatoriu într-un proces-verbal care se semnează de toţi membrii prezenţi.

(3) La ședințele de lucru nu se pot delega înlocuitori ai membrilor titulari ai consiliului persoanelor vârstnice.

(4) La ședințele de lucru unde sunt dezbătute problemele organizatorice şi de funcţionare ale consiliului persoanelor vârstnice, pot participa de drept, membrii Comisiei Permanente a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice sau delegaţi ai acestora.

(5) La ședințele de lucru poate participa, ca invitat, orice persoană a cărei prezenţă este justificată şi cu contribuţia sa se pot lămuri unele aspecte supuse dezbaterilor.

Art. 11. La fiecare ședință de lucru a consiliului persoanelor vârstnice se informează cu regularitate membrii acestuia asupra activităţii desfăşurate în perioada anterioară şi rezultatele obţinute, precum şi asupra reglementărilor nou apărute cu privire la persoanele vârstnice.

Art. 12. Consiliul persoanelor vârstnice colaborează permanent cu personalul secretariatului tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, Agenţiile pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, casele de asigurări de sănătate judeţene şi respectiv din municipiul București, casele de pensii judeţene şi ale sectoarelor municipiului București, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene respectiv ale sectoarelor municipiului București.

Secțiunea 4

Mandatul consiliului persoanelor vârstnice

Art. 13. (1) În cazul încetării calității pe care o dețin a unora dintre președinții /vicepreședinții consiliilor persoanelor vârstnice din motivele specificate la art. 11 al Legii 16/2000, se vor efectua alegeri parțiale pentru ocuparea postului rămas vacant, cu respectarea prevederilor art. 7 și 24 ale Legii 16/2000.

(2) Mandatul preşedinţilor /vicepreşedinţilor aleşi prin alegeri parțiale expiră odată cu constituirea unui nou consiliu naţional.

Art. 14. În cazul în care propunerile de preşedinţi /vicepreşedinţi ai consiliului persoanelor vârstnice nu au fost confirmate conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 16/2000 și a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al CNPV, consiliile persoanelor vârstnice aflate în această situaţie vor organiza noi alegeri ținând cont de motivele pentru care propunerile lor au fost respinse, și vor trimite noi propuneri în termen de cel mult 7 zile de la data primirii adresei de respingere a propunerilor. Dacă acest termen nu a fost respectat, sau se revine asupra propunerilor care nu au fost confirmate, consiliile respective nu vor avea reprezentanți în Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice.

Secțiunea 5

Atribuții

Art. 15. Consiliile persoanelor vârstnice au următoarele atribuții:

I. Organizatorice

a) aleg și revocă președintele și vicepreședintele;

b) desemnează /revocă reprezentanții săi în consiliul de administrație al casei de asigurări de sănătate;

c) analizează și hotărăsc asupra situației create în cazul în care unul din membrii săi, prin atitudinea, precum și prin activitatea desfășurată, afectează prestigiul consiliului.

II. De reprezentare a intereselor persoanelor vârstnice

d) reprezintă persoanele vârstnice la acțiunile organizate de prefectură, consiliul județean, Consiliul General al municipiului București și instituțiile administrației publice locale;

e) semnalează prefecturilor și primăriilor apariția unor aspecte de ordin economic și social care impun elaborarea și adoptarea de noi hotărâri sau de reconsiderare și completare a celor existente;

f) intervin la organele administrației publice locale pentru eliminarea disfuncționalităților care pot apărea în plata drepturilor pensionarilor reglementate prin lege, și /sau în ocrotirea sănătății persoanelor vârstnice;

g) analizează cauzele eventualelor stări conflictuale în care sunt implicate persoane vârstnice și fac propuneri pentru soluționarea acestora la serviciile publice și instituțiile cu atribuții în domeniu;

h) se preocupă de soluționarea problemelor semnalate pe plan local de către persoanele vârstnice prin colaborare cu agențiile pentru plăți și inspecție socială, casele de asigurări de sănătate județene, sau ale municipiului București și, după caz casele de pensii județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București;

i) participă cu reprezentanți la întâlnirile lunare cu prefectul în cadrul Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice;

j) participă cu reprezentanți în colective de lucru organizate la nivelul instituțiilor publice locale pentru elaborarea de propuneri și stabilirea de măsuri în domeniile lor de activitate;

k) întrețin colaborarea permanentă cu Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială, casele de asigurări de sănătate județene și respectiv din municipiul București, casele de pensii județene și ale sectoarelor municipiului București, direcțiile generale de asistență socială județene și ale sectoarelor municipiului București și consiliază persoanele vârstnice care au probleme ce pot fi soluționate de către aceste instituții.

III. Privind activitatea consiliului județean

l) aprobă programul propriu de acțiuni;

m) urmăresc aplicarea hotărârilor și a măsurilor stabilite de consiliul persoanelor vârstnice;

n) adoptă hotărâri privind desfășurarea de acțiuni în concordanță cu programul propriu de acțiuni sau determinat de situația curentă, dezbate orice problemă de interes local cu privire la pensionari și persoanele vârstnice;

o) inițiază acțiuni împreună cu casa de pensii, casa de asigurări de sănătate și cu Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială, direcțiile generale de asistență socială județene și ale sectoarelor municipiului București, în vederea sprijinirii persoanelor vârstnice aflate în dificultate;

p) aprobă colaborarea pe bază de protocol cu instituții /organizații din județ sau din țară, în problematica persoanelor vârstnice (poliția de proximitate, biserică, organizații neguvernamentale, serviciile deconcentrate ale ministerelor etc.) precum și cu organizații ale persoanelor vârstnice din străinătate;

q) aprobă acordarea de stimulente pentru membrii săi, din fonduri provenite din donații și sponsorizări.

r) se preocupă, prin adoptarea de măsuri și realizarea de acțiuni pe plan local, de îndeplinirea hotărârilor Comisiei Permanente și ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;

s) realizează analize pe plan local, pe bază de chestionare, cu privire la condițiile de trai, veniturile și sănătatea persoanelor vârstnice și le transmit secretariatului tehnic al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice în vederea elaborării de materiale documentare la nivel național.

t) elaborează și transmit informări pe diverse teme de interes care privesc persoanele vârstnice la solicitarea secretariatului tehnic al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

Art. 16. Consiliul persoanelor vârstnice poate organiza grupuri /colective de specialişti din rândul membrilor organizaţiilor de pensionari pentru soluţionarea unor probleme pe plan local.

Art. 17. Preşedintele consiliului persoanelor vârstnice poate delega vicepreşedintelui unele dintre competenţele sale.

Art. 18. Președintele consiliului persoanelor vârstnice are în principal următoarele atribuţii:

a) reprezintă consiliul în raporturile cu organele administraţiei publice locale, instituţii publice şi private, persoane juridice şi fizice;

b) prezidează şedinţele de lucru ale consiliului;

c) repartizează sarcinile şi acţiunile prevăzute în planul propriu de acţiuni pe fiecare membru al consiliului persoanelor vârstnice.

d) participă la lucrările de secretariat ale Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice organizate de prefectura judeţului şi respectiv a municipiului Bucureşti;

e) solicită periodic rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată în consiliul de administraţie al casei de asigurări de sănătate de către reprezentanţii pensionarilor, membri ai acestui organism de conducere şi le dezbate împreună cu membrii consiliului persoanelor vârstnice în vederea adoptării de hotărâri;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor din programul de acţiuni al consiliului persoanelor vârstnice, Comisiei Permanente şi a Plenului Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

Art. 19. Vicepreşedintele consiliului persoanelor vârstnice are, în principal, următoarele atribuţii:

a) înlocuieşte sau reprezintă preşedintele, în cazul absenţei acestuia şi potrivit delegării primite;

b) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de cvorumul consiliului persoanelor vârstnice sau de către preşedintele acestuia.

Secţiunea 6

Angajarea de cheltuieli

Art. 20. (1) Angajarea de cheltuieli pentru funcţionarea consiliului persoanelor vârstnice se asigură numai pe baza semnăturii preşedintelui, care răspunde în condiţiile legii de oportunitatea şi legalitatea acestora.

(2) Preşedintele răspunde de modul de efectuare şi decontare în termenele stabilite a cheltuielilor, cu încadrarea în sumele alocate de la bugetul de stat de către Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

(3) Documentele financiar-contabile privind cheltuielile efectuate de către consiliul persoanelor vârstnice se elaborează, în condiţiile legii, sub coordonarea metodologică a secretariatului tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

Secţiunea 7

Dispoziţii finale

Art. 21. Aspecte curente în legătură cu problematica persoanelor vârstnice din judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti se prezintă periodic, la solicitare, prin referate înaintate la Comisia Permanentă a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

Art. 22. La nivelul judeţelor şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile persoanelor vârstnice îşi pot stabili suplimentar şi alte atribuţii în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare cu condiţia prevederii în mod obligatoriu a tuturor dispoziţiilor din prezentul regulament-cadru de organizare şi funcţionare.

Art. 23. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor persoanelor vârstnice din judeţe şi din sectoarele municipiului Bucureşti a fost aprobat de Comisia Permanentă a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în şedinţa din data de 26 mai 2016.

PREŞEDINTE,

Prof. univ. dr. Mihai Iliescu

Descarca in format pdf