R E G U L A M E N T

de organizare și funcționare

aprobat de Plenul Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice

în data de 4 aprilie 2016

S e c ț i u n e a I.

Dispoziții generale

Art. 1. (1) CONSILIUL NAȚIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICE, denumit în continuare consiliul, este înființat în temeiul Legii nr. 16/2000 cu modificările și completările ulterioare și funcționează potrivit prevederilor acesteia și ale prezentului regulament.

(2) Consiliul este persoană juridică română și funcționează la nivel național ca organism autonom, consultativ și de interes public, cu sediul în municipiul București, str. George Vraca, nr. 9, sector 1.

(3) Consiliul asigură dialogul social al persoanelor vârstnice cu autoritățile publice centrale și locale, pentru protecția drepturilor și libertăților acestor persoane.

(4) Nu pot face parte din Consiliu persoanele care dețin funcții de conducere și în alte structuri decât cele de pensionari (cu excepția celor prevăzuți la art. 5 litera c) din Legea nr. 16/2000) și nici reprezentanți ai instituțiilor prestatoare de servicii pentru pensionari, cum sunt cluburile, căminele, organizațiile cu activitate de îngrijire la domiciliu, casele de ajutor reciproc.

Art. 2. În sensul prezentului regulament de organizare și funcționare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) organizație de pensionari este organizația care s-a constituit în scopul îndeplinirii următoarelor atribuții: apărarea drepturilor membrilor săi la o pensie calculată și acordată în condițiile legii, precum și a altor drepturi de asigurări sociale, reprezentarea membrilor organizației în raporturile cu instituțiile administrației publice locale în vederea obținerii, în condițiile legii, a drepturilor cuvenite acestora, organizarea de activități recreative, culturale și sportive pentru pensionari și familiile acestora;

b) organizație județeană a pensionarilor este organizația care s-a constituit și /sau funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor, are menționată această denumire în hotărârea judecătorească de înființare, are sediul în capitala de județ și are în structura ei filiale în localitățile județului respectiv.

Art. 3. Consiliul are, în principal, următoarele competențe:

 • sprijină instituțiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale a Persoanelor Vârstnice și ale Organizațiilor Internaționale ale Pensionarilor, urmărește realizarea lor;
 • propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condițiilor de viață ale pensionarilor și persoanelor vârstnice și urmărește modul de realizare a acestora;
 • urmărește aplicarea reglementărilor legale privind persoanele vârstnice și sesizează organele competente despre abaterile constatate;
 • formulează teme de cercetare și contractează cu instituții și unități specializate în domeniu elaborarea de studii sociologice privind viața persoanelor vârstnice, realizează analize proprii și formulează puncte de vedere referitoare la îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;
 • avizează proiecte de acte normative care privesc persoanele vârstnice, avizul fiind consultativ;
 • participă, în calitate de reprezentant al societății civile privind persoanele vârstnice, grupuri de lucru, consilii și comitete organizate la nivel național, local și în cadrul ministerelor, al agențiilor și al instituțiilor asimilate acestora, alături de alți parteneri sociali și guvernamentali, care analizează și propun măsuri ce privesc îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;
 • informează președintele României, primul-ministru, conducerile organelor administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției sociale, prefecții și primarii, despre aspecte referitoare la riscurile și situația de criză în care se găsesc unele persoane vârstnice;
 • asigură colaborarea permanentă cu reprezentanții mass-media, pentru informarea populației cu privire la problematica persoanelor vârstnice;
 • sprijină organizarea asociativă a persoanelor vârstnice și participarea lor activă la viața socială, cultural-sportivă și economică;
 • elaborează puncte de vedere, cu caracter consultativ, la proiectele de acte normative care vizează persoanele vârstnice și urmărește soluționarea propunerilor formulate;
 • reprezintă persoanele vârstnice din România în relațiile cu organizații similare din alte țări sau cu organizații internaționale ale persoanelor vârstnice.

Art. 4. Consiliul stabilește și menține relații permanente cu Președinția, Parlamentul, Guvernul, organele administrației publice centrale și locale, organizațiile pensionarilor, confederațiile sindicale și patronale, precum și cu alte instituții, persoane juridice de drept public și privat în vederea susținerii și adoptării de măsuri pentru protecția și securitatea persoanelor vârstnice.

În acest sens stabilește programe de acțiuni cu termene și responsabilități care se aprobă de către Comisia Permanentă.

Art. 5. În scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin Legea nr.16/2000 cu modificările și completările ulterioare, consiliul:

 • analizează periodic situația economică și starea de sănătate a persoanelor vârstnice și formulează propuneri de obiective, acțiuni și măsuri privind îmbunătățirea acestora pe care le prezintă organelor din administrația publică centrală cu atribuții în domeniu și respectiv Guvernului;
 • reprezintă și susține interesele persoanelor vârstnice în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Administrației Prezidențiale, Guvernului și instituțiilor administrației publice centrale;
 • semnalează Guvernului apariția unor aspecte de ordin economic și social care impun inițierea și adoptarea de noi acte normative sau de reconsiderarea, completarea și amendarea celor existente, care au prevederi ce se adresează persoanelor vârstnice;
 • intervine la organele administrației publice centrale și locale cu atribuții și responsabilități în domeniul protecției socio-medicale a persoanelor vârstnice pentru eliminarea disfuncționalităților care pot apărea în obținerea drepturilor conferite acestora prin lege;
 • inițiază și perfectează contacte cu organizații similare din străinătate;
 • participă la elaborarea de programe privind asistența socială și medicală pentru persoanele vârstnice, susținute financiar de organizații neguvernamentale, Guvern, Uniunea Europeană, Banca Mondială și diverse alte organizații internaționale;
 • întreține relații permanente de colaborare și sprijin cu membrii consiliilor județene ale persoanelor vârstnice și ale sectoarelor municipiului București, participă la ședințele de lucru organizate de către acestea atunci când este programată dezbaterea unor măsuri organizatorice în vederea asigurării îmbunătățirii activității;

Art. 6. (1) La nivelul județelor și al sectoarelor municipiului București funcționează câte un consiliu al persoanelor vârstnice, care se constituie din președinții organizațiilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București, cu personalitate juridică sau afiliate la una dintre organizațiile naționale reprezentative ale pensionarilor, membre ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

(2) Componența consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv consiliile persoanelor vârstnice ale sectoarelor municipiului București, se validează de către Comisia Permanentă a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

(3) Consiliile județene ale persoanelor vârstnice, respectiv consiliile persoanelor vârstnice ale sectoarelor municipiului București, îndeplinesc următoarele atribuții:

a) reprezintă persoanele vârstnice la acțiunile organizate de prefectură, consiliul județean, Consiliul General al municipiului București și instituțiile administrației publice locale;

b) semnalează prefecturilor și primăriilor apariția unor aspecte de ordin economic și social care impun elaborarea și adoptarea de noi hotărâri sau de reconsiderare și completare a celor existente;

c) intervin la organele administrației publice locale pentru eliminarea disfuncționalităților care pot apărea în plata drepturilor pensionarilor reglementate prin lege, și /sau în ocrotirea sănătății persoanelor vârstnice;

d) analizează cauzele eventualelor stări conflictuale în care sunt implicate persoane vârstnice și fac propuneri pentru soluționarea acestora la serviciile publice și instituțiile cu atribuții în domeniu;

e) se preocupă de soluționarea problemelor semnalate pe plan local de către persoanele vârstnice prin colaborare cu agențiile pentru plăți și inspecție socială, casele de asigurări de sănătate județene, sau a municipiului București, și, după caz, casele de pensii județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București;

f) desemnează /revocă reprezentanții săi în consiliul de administrație al casei de asigurări de sănătate;

g) participă cu reprezentant în colective de lucru organizate la nivelul instituțiilor publice locale pentru elaborarea de propuneri și stabilirea de măsuri în domeniile de activitate ale acestora.

(4) Conducerea consiliilor județene ale persoanelor vârstnice și a celor ale sectoarelor municipiului București este asigurată de un președinte și de un vicepreședinte, aleși pentru o perioada de 2 ani de către membrii consiliului. Organizația județeană a pensionarilor din care face parte președintele consiliului trebuie să aibă sediul în orașul de reședință de județ.

(5) Președinții și vicepreședinții organizațiilor de pensionari care sunt, în același timp și lideri ai unor structuri care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor și funcționează în baza altor legi, sau au calitatea de reprezentanți ai partidelor politice în diferite organisme, nu pot să dețină funcția de președinte sau vicepreședinte al Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice.

(6) Modul de lucru al consiliilor județene ale persoanelor vârstnice și al consiliilor persoanelor vârstnice ale sectoarelor municipiului București se stabilește prin Regulamentul de organizare și funcționare propriu, elaborat cu respectarea Regulamentului cadru aprobat de Comisia Permanentă.

S e c ț i u n e a II.

Organizarea și Conducerea

Art. 7. Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 16/2000 cu modificările și completările ulterioare, consiliul este constituit din:

a) președinții consiliilor județene ale persoanelor vârstnice și ale sectoarelor municipiului București;

b) președinții sau vicepreședinții organizațiilor centrale reprezentative ale pensionarilor;

c) câte un reprezentant, la nivel de sector de stat, al instituțiilor administrației publice centrale cu atribuții și responsabilități în domeniul protecției persoanelor vârstnice și anume: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Culturii, Institutul Național de Statistică, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casa Națională de Pensii Publice.

Art. 8. Membrii consiliului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetățenie română și domiciliul în România;

b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

c) să nu fi suferit condamnări pentru infracțiuni de drept comun săvârșite cu intenție;

d) starea de sănătate să le permită să participe la acțiunile stabilite.

Art. 9. (1) Calitatea de membru al consiliului încetează în următoarele situații:

a) la expirarea mandatului;

b) în caz de deces;

c) în caz de demisie;

d) nu mai îndeplinește funcția de președinte al consiliului județean al persoanelor vârstnice sau al unui sector al municipiului București;

e) nu mai îndeplinește funcția de președinte sau vicepreședinte al unei organizații centrale reprezentative a pensionarilor;

f) în cazul în care nu mai îndeplinește una dintre condițiile de la art. 8 din prezentul regulament.

(2) Pentru reprezentanții instituțiilor administrației publice centrale, revocarea se stabilește și se comunică de către conducerea instituției publice care i-a desemnat.

(3) Mandatul unui membru mai poate fi revocat pentru atitudine ostilă, activitate sau conduită care prejudiciază interesele consiliului. Revocarea unui membru al consiliului în acest caz se validează de către Plen la propunerea Comisiei Permanente. Fac excepție membrii prevăzuți la art. 7 litera c).

Art. 10. (1) Membrii consiliului se repartizează în Comisia Permanentă și în comisiile de specialitate pe domenii de activitate.

(2) Comisiile de specialitate se constituie din 3 – 5 membri ai consiliului, persoane cu experiență în domeniu, capabile să acopere cerințele în următoarele domenii:

a) economic, financiar si social;

b) pensii și asigurări sociale;

c) asistență socială și sănătate;

d) colaborare cu instituții și reprezentanți ai societății civile;

e) juridic și relații externe;

f) activități cultural-recreative;

g) comunicare și imagine.

Art. 11. (1) Plenul consiliului alege cu votul majorității membrilor prezenți președintele și cei doi vicepreședinți, precum și membrii Comisiei Permanente;

(2) Președintele și vicepreședinții consiliului sunt membri de drept ai Comisiei Permanente;

(3) Președintele consiliului este și președintele Comisiei Permanente;

S e c ț i u n e a III.

Funcționarea

Art. 12. Funcționarea consiliului este asigurată de:

a) Plen;

b) Comisia Permanentă;

c) Președinte.

Art. 13. Principalele atribuții ale Plenului sunt reglementate de art. 16 din Legea nr. 16/2000 cu modificările și completările ulterioare și se completează astfel:

• dezbate și hotărăște în orice problemă de natură să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice.

• aprobă măsurile suplimentare adoptate de către Comisia Permanentă pentru perioadele între sesiunile ordinare și, după caz, extraordinare;

• analizează și hotărăște cu privire la propunerea Comisiei Permanente privind revocarea unor membri, precum și propunerile de alegere a noi membri;

• dezbate și adoptă hotărâri privind modul de îndeplinire a atribuțiilor de către Comisia Permanentă; adoptă hotărâri în concordanță cu Programul anual de acțiuni;

• ratifică hotărârile Comisiei Permanente care au necesitat soluționare urgentă între sesiunile Plenului sau care nu îi sunt atribuite prin prezentul regulament de organizare și funcționare;

• adoptă orice alte hotărâri privind îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Programul anual de acțiuni sau determinate de situația curentă, dezbate orice problemă de interes general, cu respectarea reglementarilor legale;

• analizează și hotărăște asupra situației create în cazul în care unul dintre membri, prin atitudinea sau prin activitatea desfășurată, afectează prestigiul consiliului;

Art. 14. (1) Plenul se întrunește semestrial în sesiuni ordinare.

(2) La solicitarea Comisiei Permanente sau a unei pătrimi din numărul membrilor, președintele convoacă în termen maxim de 5 zile, sesiunea Plenului în ședință extraordinară.

Art. 15. (1) Plenul este legal constituit în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi;

(2) La sesiunile Plenului nu se admite delegarea votului între membrii acestuia sau participarea unor înlocuitori ai titularilor;

(3) Hotărârile Plenului sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 16. (1) Comisia Permanentă, asigură conducerea consiliului în intervalul dintre ședințele Plenului;

(2) Comisia Permanentă este alcătuită din 13 membri, și anume: 7 reprezentanți ai organizațiilor centrale reprezentative ale pensionarilor din rândul cărora fac parte președintele și cei 2 vicepreședinți ai consiliului și 6 reprezentanți ai instituțiilor publice centrale;

(3) Principalele atribuții ale Comisiei Permanente sunt reglementate de art. 18 din Legea nr.16/2000 cu modificările și completările ulterioare și se completează după cum urmează:

• asigură măsurile și condițiile pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Plenului și informează periodic membrii consiliului cu privire la realizarea prevederilor acestora;

• hotărăște asupra oricăror probleme din domeniile sale de activitate, care necesită rezolvare urgentă și le supune ratificării Plenului;

• definitivează proiectul Programului anual de acțiuni al consiliului și îl supune aprobării Plenului;

• evaluează periodic activitatea comisiilor de specialitate, coordonează activitatea acestora și analizează concluziile rezultate în vederea stabilirii unor măsuri corective, după caz;

• hotărăște asupra caracterului sesiunilor Plenului și a materialelor ce urmează să se elaboreze și să fie supuse dezbaterii, stabilește lista invitaților pentru participare la sesiuni;

• aprobă efectuarea cheltuielilor curente, de personal și de capital, precum și cheltuielile privind realizarea unor prestări de servicii de către specialiști, pe bază de contract sau convenție;

• aprobă avizele consultative formulate la proiectele de acte normative primite de la Guvern care privesc persoanele vârstnice și urmărește modul de materializare a propunerilor formulate; se preocupă de identificarea tuturor proiectelor de acte normative care privesc vârstnicii, inițiate de Guvern și Parlament, pentru a le analiza și a elabora puncte de vedere;

• aprobă delegări de competențe pentru membrii Comisiei Permanente;

• analizează periodic situația financiară a consiliului în raport cu bugetul de venituri și cheltuieli alocat de la bugetul de stat;

• organizează conferințe de presă pe diverse teme de interes pentru persoanele vârstnice;

• deleagă reprezentanți dintre membrii săi la ședințele de lucru ale consiliilor județene ale persoanelor vârstnice și ale sectoarelor municipiului București, ori de câte ori este necesar.

Art. 17. (1) Comisia Permanentă se întrunește în ședințe de lucru cel puțin o dată pe lună și /sau ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui sau a unui număr de 5 membri.

(2) Ședințele de lucru ale Comisiei Permanente sunt prezidate de președinte iar, în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de către președinte.

(3) Desfășurarea lucrărilor ședințelor Comisiei Permanente poate avea loc dacă sunt prezenți cel puțin 9 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți. Hotărârile adoptate se consemnează într-un proces-verbal.

(4) La lucrările ședințelor Comisiei Permanente poate participa, ca invitat, orice membru al consiliului, precum și alte persoane a căror prezență este justificată.

Art. 18. Președintele consiliului are, în principal, următoarele atribuții:

a) prezidează sesiunile Plenului și ședințele de lucru ale Comisiei Permanente;

b) prezintă la sesiunea Plenului Raportul de activitate și Planul de acțiuni pentru perioada următoare;

c) urmărește îndeplinirea hotărârilor Plenului și ale Comisiei Permanente;

d) îndeplinește atribuțiile stabilite în sarcina sa de către Plen și Comisia Permanentă, în scopul îndeplinirii Programului anual de acțiuni;

e) reprezintă consiliul în relațiile cu terții potrivit hotărârilor Plenului și ale Comisiei Permanente;

Art. 19. Președintele consiliului poate delega vicepreședinților unele competențe.

Art. 20. Vicepreședinții consiliului au, în principal, următoarele atribuții:

a) înlocuiesc sau reprezintă președintele, în cazul absenței acestuia, pe bază de delegare în relație cu terții;

b) îndeplinesc atribuțiile încredințate de către Plen, de Comisia Permanentă și de către președinte.

Art. 21. (1) Comisiile de specialitate ale consiliului dezbat principalele probleme de interes și prezintă rapoarte fundamentate în cadrul ședințelor de lucru ale Comisiei Permanente în vederea adoptării de hotărâri cu privire la propunerile de măsuri formulate.

(2) Activitatea comisiilor de specialitate este coordonată de un președinte de comisie, ales prin vot direct dintre membrii acestora.

(3) La lucrările comisiilor de specialitate, participă un salariat al Secretariatului Tehnic, care consemnează în proces-verbal problemele analizate și propunerile formulate; de asemenea, la lucrările comisiilor pot fi invitați și specialiști din alte sectoare de activitate.

(4) Propunerile comisiilor de specialitate se stabilesc în consens, iar în situația când nu se poate ajunge la consens, acestea se evidențiază ca soluții alternative, soluția definitivă urmând să fie hotărâtă de Comisia Permanentă.

Art. 22. (1) Președinții comisiilor de specialitate au obligația de a prezenta periodic rapoarte de activitate în cadrul ședințelor de lucru ale Comisiei Permanente.

(2) Președintele consiliului informează periodic Plenul cu privire la activitatea desfășurată de comisiile de specialitate.

(3) În situația în care un membru al comisiei de specialitate, prin comportamentul și activitatea desfășurată, afectează negativ lucrările comisiei sau refuză sistematic să ia parte la lucrări, la propunerea membrilor acesteia, Comisia Permanentă validează suspendarea din această activitate.

S e c ț i u n e a IV.

Secretariatul Tehnic

Art. 23. (1) Consiliul, Comisia Permanentă și comisiile de specialitate își desfășoară activitatea cu sprijinul secretariatului tehnic, format din 10 persoane angajate cu contract de muncă.

(2) Secretariatul tehnic este condus de un director general și are un contabil șef:

(3) Secretariatul tehnic asigură:

• convocarea Plenului și a Comisiei Permanente pentru sesiunile și ședințele de lucru;

• condițiile de lucru necesare membrilor Comisiei Permanente și ai comisiilor de specialitate reuniți în ședințe de lucru;

• realizarea și multiplicarea materialelor pentru sesiunile Plenului și ședințele de lucru ale Comisiei Permanente;

• transmiterea fiecărui membru al consiliului sau al Comisiei Permanente a ordinii de zi și a materialelor care urmează să fie analizate, dezbătute și aprobate în sesiuni sau ședințe de lucru;

• întocmirea procesului verbal la fiecare sesiune și ședință de lucru;

• elaborarea hotărârii și supunerea acesteia aprobării președintelui, difuzarea către membrii Comisiei Permanente și ai Plenului;

• urmărirea aducerii la îndeplinire a hotărârilor Plenului, ale Comisiei Permanente și a dispozițiilor președintelui consiliului;

• informarea consiliilor județene ale persoanelor vârstnice și ale sectoarelor municipiului București asupra principalelor probleme între sesiunile Plenului și transmiterea către acestea de materiale documentare cu privire la probleme de interes pentru persoanele vârstnice;

• intervenții la instituții, pentru obținerea de date, informații și materiale documentare solicitate pentru analiză de către Comisia Permanentă;

• sintetizarea propunerilor formulate de membrii consiliului, redactarea și prezentarea acestora la Comisia Permanentă, însoțite de puncte de vedere;

• participarea fără drept de vot la sesiunile Plenului și la ședințele de lucru ale Comisiei Permanente, întocmirea procesului-verbal și realizarea diverselor materiale solicitate de către membrii acestora;

• relaționarea cu Guvernul, instituțiile publice centrale și locale, prefecturi, consilii județene și locale, cu reprezentanți ai societății civile care au atribuții și preocupări în domeniul protecției persoanelor vârstnice;

• elaborarea de analize și studii pe diverse teme de interes pentru persoanele vârstnice, multiplicarea și difuzarea acestora către membrii Plenului, precum și către conducerile organelor din administrația publică centrală, cu atribuții și responsabilități în domeniu;

• redactarea de răspunsuri la scrisori și formularea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative primite, supunerea acestora spre aprobare Comisiei Permanente și expedierea lor către inițiatori;

• pregătirea propunerilor privind statul de funcții și de personal pentru angajații secretariatului tehnic și prezentarea lor pentru aprobare Comisiei Permanente;

• organizarea formalităților de concurs, în condițiile legii, pentru angajarea de personal la secretariatul tehnic, potrivit statului de funcțiuni și de personal aprobat;

• întocmirea proiectului de buget, iar după aprobare, urmărirea încadrării în prevederile acestuia;

• întocmirea raportului privind execuția bugetară și darea de seamă trimestrială contabilă, prezentarea acestora ordonatorului principal de credite;

• întocmirea formalităților privind deplasările în teritoriu a membrilor consiliului, decontarea cheltuielilor de cazare, transport și diurnă pentru aceștia;

• evaluarea anuală a personalului din secretariatul tehnic, față de care face propuneri de majorare a salariilor acestora cu respectarea prevederilor legii;

• elaborarea proiectelor de protocol privind colaborarea cu diverse instituții și reprezentanți ai societății civile și supunerea lor spre aprobare președintelui consiliului; urmărește derularea acțiunilor convenite de către semnatarii acestora;

• întocmirea documentației necesare pentru achiziționarea mijloacelor materiale;

• gestionarea fondurilor provenite din donații și sponsorizări, urmărirea utilizării acestora, cu respectarea prevederilor legale;

• plata indemnizațiilor, reglementate prin lege, pentru membrii Comisiei Permanente, precum și pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene ale persoanelor vârstnice și respectiv ale sectoarelor municipiului București;

• urmărirea decontării cheltuielilor de funcționare pentru consiliile județene ale persoanelor vârstnice și respectiv ale sectoarelor municipiului București, în limita bugetului alocat;

• soluționarea și evidența corespondenței primite și respectiv a celei expediate;

• formularea proiectelor de răspuns la scrisorile adresate consiliului;

• colaborarea cu personalul desemnat, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și din direcțiile de muncă și protecție socială județene și a municipiului București, pentru soluționarea problemelor persoanelor vârstnice active;

• activitatea de comunicare cu publicul, mass-media, instituțiile, organizațiile și asociațiile guvernamentale și neguvernamentale;

• asistența juridică pentru membrii consiliului și persoanele care se adresează acestui organism;

• derularea relațiilor externe ale consiliului;

• actualizarea site-ului consiliului cu principalele informații din activitățile desfășurate;

(4) Atribuțiile secretariatului tehnic se repartizează și detaliază în fișa fiecărui post, iar îndeplinirea acestora se asigură sub îndrumarea, coordonarea și controlul directorului general și al contabilului șef.

Art. 24. Personalul secretariatului tehnic nu poate hotărî în numele membrilor consiliului și nici nu se poate substitui acestora prin participarea la diverse acțiuni la care aceștia au obligația de participare și reprezentare.

Art. 25. Personalul secretariatului tehnic participă la acțiuni de documentare, în probleme privind protecția socială a persoanelor vârstnice, organizate de Ministerul Muncii, Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de alte instituții cu atribuții în domeniu, precum și la cele aprobate a fi finanțate din bugetul propriu.

Art. 26. Angajarea de cheltuieli prevăzute în bugetul consiliului se asigură pe baza semnăturii președintelui sau a directorului general împuternicit în acest scop. Urmărirea încadrării cheltuielilor în bugetul alocat revine contabilului șef care gestionează, administrează și validează operațiunile financiar-contabile ale consiliului.

S e c ț i u n e a V.

Mandatul și alegerea unui nou consiliu

Art. 27. Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice se consideră legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate și intră în exercițiul mandatului la data întrunirii plenului și a alegerii președintelui și vicepreședinților.

Art. 28. Mandatul Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice expiră la constituirea noului consiliu, dar nu mai târziu de 45 de zile de la încetarea mandatului expirat.

Art. 29. (1) În cazul încetării calității de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice pe parcursul mandatului a unora dintre președinții /vicepreședinții consiliilor persoanelor vârstnice județene și ale sectoarelor municipiului București, din motivele specificate la art. 11 al Legii 16/2000, se vor efectua alegeri parțiale pentru ocuparea postului rămas vacant, cu respectarea prevederilor art. 7 și 24 ale Legii 16/2000.

(2) Mandatul membrilor Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice aleși prin alegeri parțiale expiră odată cu constituirea unui nou consiliu.

Art. 30. (1) La expirarea mandatului membrilor Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice secretariatul tehnic al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, în virtutea prevederilor art. 32 din Legea 16/2000, propune programul de organizare a alegerilor în județe și în sectoarele municipiului București, primește propunerile de membri de la acestea, verifică respectarea prevederilor art. 7, 8 și 24 ale Legii 16/2000 și, în cazul întrunirii condițiilor impuse, confirmă propunerile primite.

(2) În cazul în care propunerile de membri nu au fost confirmate, consiliile persoanelor vârstnice județene și ale sectoarele municipiului București, aflate în această situație, vor organiza noi alegeri ținând cont de motivele pentru care propunerile lor au fost respinse, și vor trimite noi propuneri în termen de cel mult 7 zile de la data primirii adresei de respingere a propunerilor. Dacă acest termen nu a fost respectat, sau se revine asupra propunerilor care nu au fost confirmate, consiliile respective nu vor avea reprezentanți în Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice.

S e c ț i u n e a VI.

Dispoziții finale

Art. 31. Organizațiile centrale reprezentative ale pensionarilor care au aderat la consiliu își păstrează autonomia și funcționează potrivit prevederilor statutelor proprii.

Art. 32. Membrii consiliului sunt obligați să anunțe secretariatul tehnic, cu cel puțin 5 zile înainte, în legătură cu imposibilitatea participării la sesiunile Plenului, la ședințele de lucru ale Comisiei Permanente și la cele ale comisiilor de specialitate.

Art. 33. Prezentul regulament de organizare și funcționare al consiliului a fost aprobat de Plenul Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, reunit în sesiune ordinară în data de 4 aprilie 2016.

Descarca in format pdf