În perioada următoare activitatea membrilor Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice va avea ca obiectiv principal obținerea de măsuri de protecție a drepturilor pensionarilor și persoanelor vârstnice, ceea ce înseamnă implicit asigurarea unei trai decent și a unei vieți demne pentru aceste persoane, cărora societatea le datorează respect și recunoștință.

Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, așa cum a demonstrat în trecut, își asumă angajamentul să mențină legătura cu instituțiile care au atribuții ce privesc protecția drepturilor pensionarilor și persoanelor vârstnice, urmărind realizarea obiectivelor de mai jos:

 1. Informarea semestrială și de câte ori este nevoie, a președintelui României, a primului-ministru și a conducerilor celor două Camere ale Parlamentului, ale instituțiilor administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției sociale, prefecților și primarilor, în legătură cu aspecte ce privesc riscurile și situația de criză în care se găsesc unii pensionari și persoane vârstnice;
 2. Urmărirea modului de aplicare a reglementărilor referitoare la pensionari și persoanele vârstnice și sesizarea organelor competente despre abaterile constatate;
 3. Elaborarea de propuneri adresate factorilor responsabili în vederea stabilirii de măsuri privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, precum și a altor obiective ce privesc îmbunătățirea nivelului de trai al acestei categorii de populație;
 4. Reiterarea demersurilor pentru ca instituțiile care elaborează acte normative care privesc persoanele vârstnice să aibă obligația de a consulta C.N.P.V., potrivit prevederilor Legii nr. 16/2000;
 5. Continuarea demersurilor la instituțiile abilitate pentru a se obține reglementarea:
  • înființării de noi cămine pentru asistarea celor care nu se pot autogospodări;
  • organizării și susținerii financiare a sistemului național de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;
  • protecției drepturilor și a asistenței sociale pentru pensionari și persoanele vârstnice;
  • dezvoltării rețelei de instituții de geriatrie și gerontologie la nivel național;
  • acordării de ajutoare bănești persoanelor cu pensii mici, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște;
 6. Notificarea instituțiilor abilitate, care elaborează proiecte de acte normative privind protecția socială a persoanelor vârstnice privind obligația de a include reprezentanți ai CNPV în grupurile de lucru pentru a susține abordarea integrată a stării sociale, materiale și medicale a acestei categorii de populație;
 7. Eficientizarea sistemului de comunicare al Comisiei Permanente. În acest sens se va avea în vedere actualizarea sistematică a site-ului Consiliului cu lucrările elaborate de Secretariatul tehnic pentru a se cunoaște de către persoanele interesate principalele aspecte abordate din problematica persoanelor vârstnice;
 8. Realizarea de intervenții la primării și consiliile locale pentru repartizarea, conform prevederilor Legii nr. 16/2000, de sedii consiliilor persoanelor vârstnice;
 9. Continuarea intervențiilor la Ministerul Fondurilor Europene pentru alocarea de fonduri europene organizațiilor și federațiilor de pensionari;
 10. Reluarea demersurilor pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Legea nr. 502/2004 privind înființarea și organizarea asociațiilor de pensionari. Este necesară această modificarea pentru sprijinirea activității desfășurate de către asociațiile de pensionari. Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 502/2004 ar trebui să precizeze obligativitatea asigurării de sedii pentru asociațiile și federațiile pensionarilor de către autoritățile administrației publice locale.
 11. Susținerea demersurilor în vederea modificării art. 23 alin. (10) din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice: “Președintele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București beneficiază trimestrial de o indemnizație la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, iar vicepreședintele de o indemnizație trimestrială în cuantum de 75% din acesta.” Și reformularea art. 23 alin. (10) în sensul ca această indemnizația președinților și vicepreședinților CJPV să fie acordată lunar, nu trimestrial.
 12. Analiza trimestrială și ori de câte ori este nevoie, în Comisia Permanentă a modulului în care se realizează obiectivele din prezentul program, pe baza rapoartelor Secretariatului tehnic.
 13. Elaborarea de lucrări, analize și studii de către personalul de specialitate al secretariatului tehnic privind:
  • evoluția principalilor indicatori ai sistemului asigurărilor sociale de stat și pentru agricultori în anul 2020;
  • impactul îmbătrânirii demografice asupra sistemului de sănătate în România;
  • percepția persoanelor vârstnice despre îmbătrânire;
  • îngrijirea informală de lungă durată acordată persoanelor vârstnice din România;
  • prevenirea marginalizării sociale a persoanelor vârstnice;
  • securitate și sănătate în muncă în contextul îmbătrânirii forței de muncă;
  • analiza sistemului de îngrijire paliativă din România;
  • principalele boli neurodegenerative care afectează persoanele vârstnice;
  • îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice prin accesarea terapiilor psihologice persoanele vârstnice în era digitalizării;
  • alte aspecte de interes privind viața pensionarilor și a persoanelor vârstnice.
 14. Urmărirea modului în care este respectată legislația privind drepturile veteranilor din cel De-al Doilea Război Mondial;
 15. Intensificarea colaborării cu organizațiile neguvernamentale, care derulează programe adresate persoanelor vârstnice;
 16. Participare la întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor de stat și private și cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate, sau realizează, programe privind protecția socială a persoanelor vârstnice, în vederea organizării și derulării unor activități complementare, în special privind asistența și îngrijirea la domiciliu a persoanelor singure dependente aflate în dificultate;
 17. Urmărirea derulării cheltuielilor în anul 2020 cu încadrarea în bugetul aprobat și elaborarea propunerilor bugetare pentru anul 2021;
 18. Completarea bazei materiale a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice conform prevederilor bugetare și a reglementărilor legale în vigoare;
 19. Asigurarea materialelor documentare prin realizarea de abonamente la publicații de specialitate, precum și prin achiziționarea acestora de la unități de difuzare;
 20. Elaborarea dării de seamă contabile anuale pe bază de bilanț privind cheltuielile efectuate de Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice și de consiliile județene ale persoanelor vârstnice, precum și de cele ale sectoarelor Municipiului București.