LEGE Nr. 16 din 6 martie 2000 *** Republicata

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

Text în vigoare începând cu data de 13 aprilie 2008

Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 10 aprilie 2008.

Act de baza

#B: Legea nr. 16/2000, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 20 martie 2007

Acte modificatoare

#M1: Legea nr. 71/2008

#B

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Se înfiinteaza Consiliul National al Persoanelor Vârstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, în scopul institutionalizarii dialogului social dintre persoanele vârstnice si autoritatile publice, pentru protectia drepturilor si libertatilor acestor persoane.

ART. 2

Consiliul National al Persoanelor Vârstnice este persoana juridica româna, fara scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucuresti.

ART. 3

Consiliul National al Persoanelor Vârstnice se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului propriu de organizare si functionare.

CAP. 2

Atributiile Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

ART. 4

Consiliul National al Persoanelor Vârstnice are, în principal, urmatoarele atributii:

a) sprijina institutiile statului în aplicarea recomandarilor Adunarii Mondiale a Persoanelor Vârstnice si urmareste realizarea lor;

b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continua a conditiilor de viata a persoanelor vârstnice;

c) urmareste aplicarea reglementarilor legale privind persoanele vârstnice si sesizeaza organele competente despre abaterile constatate;

#M1

d) formuleaza teme de cercetare si contracteaza elaborarea de studii sociologice privind viata persoanelor vârstnice cu institutii si unitati specializate în domeniu, realizeaza analize proprii si elaboreaza puncte de vedere referitoare la îmbunatatirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;

#B

e) avizeaza proiecte de acte normative care privesc persoanele vârstnice, avizul fiind consultativ;

f) sprijina organizarea asociativa a persoanelor vârstnice si participarea lor activa la viata sociala;

#M1

g) *** Abrogata

#B

h) reprezinta persoanele vârstnice din România în relatiile cu organizatii similare din alte tari sau cu organizatii internationale ale persoanelor vârstnice;

#M1

i) participa, în calitate de reprezentant al societatii civile privind persoanele vârstnice, în grupuri de lucru, consilii si comitete organizate la nivel national, local si în cadrul ministerelor, al agentiilor si al institutiilor asimilate acestora, alaturi de alti parteneri sociali si guvernamentali, care analizeaza si propun masuri ce privesc îmbunatatirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;

j) îl informeaza pe Presedintele României, pe primul-ministru, conducerile organelor administratiei publice centrale cu atributii în domeniul protectiei sociale, prefectii si primarii în legatura cu aspecte ce privesc riscurile si situatia de criza în care se gasesc unele persoane vârstnice;

k) întretine relatii permanente de colaborare cu reprezentantii mass-media, pentru informarea populatiei cu privire la problematica persoanelor vârstnice.

#B

CAP. 3

Organizarea si structura Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

ART. 5

Consiliul National al Persoanelor Vârstnice are urmatoarea componenta:

#M1

a) presedintii consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice si ai sectoarelor municipiului Bucuresti;

b) presedintii sau vicepresedintii organizatiilor centrale reprezentative ale pensionarilor a caror stare de sanatate le permite sa participe permanent la actiunile stabilite;

c) câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, al Ministerului Sanatatii Publice, al Ministerului Economiei si Finantelor, al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, al Ministerului Culturii si Cultelor, al Institutului National de Statistica, al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, desemnat de conducerea autoritatii publice respective.

#M1

ART. 6

(1) Consiliul National al Persoanelor Vârstnice are un presedinte si 2 vicepresedinti.

(2) Presedintele si vicepresedintii Consiliului National al Persoanelor Vârstnice se desemneaza pe o perioada de 4 ani, dintre membrii prevazuti la art. 5 lit. b), fara posibilitatea reînnoirii mandatului de presedinte, respectiv de vicepresedinte.

#B

ART. 7

Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice persoanele care îndeplinesc urmatoarele conditii:

a) au cetatenie româna si domiciliul în România;

b) au capacitate deplina de exercitiu;

c) nu au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun savârsite cu intentie;

#M1

d) nu prezinta afectiuni de sanatate care ar putea împiedica participarea la actiunile organizate.

#B

ART. 8

Membrii Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, prevazuti la art. 5 lit. a) si b), sunt verificati individual de comisia prevazuta la art. 28 înainte de dobândirea acestei calitati, daca îndeplinesc conditiile prevazute la art. 7.

#M1

ART. 9

Durata mandatului membrilor Consiliului National al Persoanelor Vârstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 7.

#B

ART. 10

(1) Consiliul National al Persoanelor Vârstnice se considera legal constituit la data la care doua treimi din numarul membrilor sai au fost confirmate.

(2) Pâna la data constituirii unui nou Consiliu National al Persoanelor Vârstnice, dar nu mai târziu de 3 luni de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior îsi continua activitatea.

ART. 11

(1) Calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice înceteaza în urmatoarele situatii:

a) la expirarea mandatului;

b) în caz de deces;

c) în caz de demisie;

d) în caz de revocare de catre cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. c);

e) în cazul în care nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 7.

(2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare.

ART. 12

În situatiile prevazute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmata potrivit prevederilor art. 8.

#M1

ART. 12^1

Membrii comisiei permanente a Consiliului National al Persoanelor Vârstnice se desemneaza dintre persoanele prevazute la art. 5 lit. b) si c), astfel încât organizatiile centrale reprezentative ale pensionarilor sa aiba în mod obligatoriu câte un reprezentant.

#M1

ART. 13

(1) Prin regulamentul de organizare si functionare, în structura Consiliului National al Persoanelor Vârstnice pot fi constituite si pot functiona comisii de specialitate pentru analizarea si initierea de propuneri, în vederea solutionarii problemelor ce privesc persoanele vârstnice.

#B

(2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnati dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice.

CAP. 4

Functionarea si conducerea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

ART. 14

Functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice se asigura de:

a) plenul consiliului;

b) comisia permanenta;

c) presedinte.

ART. 15

(1) Plenul Consiliului National al Persoanelor Vârstnice se întruneste semestrial în sesiuni ordinare si, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel putin unei patrimi din numarul membrilor sai.

(2) Lucrarile plenului se desfasoara în sedinte publice, în afara cazurilor expres stabilite de comisia permanenta.

#M1

ART. 16

Plenul asigura conducerea generala a Consiliului National al Persoanelor Vârstnice si are urmatoarele atributii principale:

a) alege presedintele si cei 2 vicepresedinti, în conditiile prevazute la art. 6 alin. (2);

b) alege membrii comisiei permanente;

c) aproba componenta comisiilor de specialitate;

d) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice;

e) aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, precum si raportul privind executia bugetara;

f) aproba raportul anual privind activitatea desfasurata de membrii sai;

g) aproba planul de actiuni pentru perioada urmatoare.

#M1

ART. 17

(1) În exercitarea atributiilor sale plenul adopta hotarâri cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(2) Sesiunile plenului se pot desfasura numai în prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.

(3) Membrii plenului si ai comisiei permanente nu pot delega votul.

#M1

ART. 18

(1) Comisia permanenta a Consiliului National al Persoanelor Vârstnice este alcatuita din presedinte, 2 vicepresedinti si 10 membri. Presedintele Consiliului National al Persoanelor Vârstnice este si presedintele comisiei permanente.

(2) Comisia permanenta asigura conducerea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre sedintele plenului si adopta hotarâri cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, urmând ca acestea sa fie ratificate ulterior de catre plen.

(3) Comisia permanenta se întruneste în sedinte de lucru cel putin o data pe luna si are urmatoarele atributii principale:

a) aduce la îndeplinire hotarârile adoptate de Consiliul National al Persoanelor Vârstnice;

b) adopta hotarâri între sesiunile plenului, în prezenta presedintelui si a cel putin 8 membri;

c) solutioneaza problemele curente aparute între sesiunile plenului;

d) pregateste desfasurarea în bune conditii a sesiunilor plenului;

e) aproba statul de functii si structura organizatorica a secretariatului tehnic.

(4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice.

(5) Presedintele Consiliului National al Persoanelor Vârstnice beneficiaza de o indemnizatie lunara al carei cuantum este egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, iar vicepresedintii beneficiaza de o indemnizatie lunara în cuantum de 75% din indemnizatia presedintelui. Membrii comisiei permanente beneficiaza de o indemnizatie lunara al carei cuantum este de 50% din indemnizatia presedintelui.

#B

ART. 19

Atributiile presedintelui si ale vicepresedintilor Consiliului National al Persoanelor Vârstnice se stabilesc prin regulamentul sau de organizare si functionare.

ART. 20

Presedintele Consiliului National al Persoanelor Vârstnice reprezinta consiliul în relatiile cu tertii, potrivit hotarârilor luate de comisia permanenta si de plen.

#M1

ART. 21

(1) Consiliul National al Persoanelor Vârstnice, comisia permanenta si comisiile de specialitate îsi desfasoara activitatea cu sprijinul secretariatului tehnic, format din 12 persoane, încadrate în munca în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Secretariatul tehnic este condus de un director general si are un contabil-sef.

(3) Angajatii secretariatului tehnic nu pot fi membri ai Consiliului National al Persoanelor Vârstnice.

(4) Salarizarea angajatilor secretariatului tehnic se realizeaza la nivelul prevazut de dispozitiile legale pentru aparatul ministerelor.

(5) Atributiile secretariatului tehnic sunt stabilite în Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, iar repartizarea lor pe functiile de conducere si executie se realizeaza prin fisa postului.

(6) Secretariatul tehnic asigura, în principal, lucrarile de secretariat pentru desfasurarea activitatii plenului, a comisiei permanente si a comisiilor de specialitate ale Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, precum si cele necesare actiunilor de relationare cu Guvernul, institutiile publice centrale si locale, prefecturi, consilii judetene si locale, cu reprezentanti ai societatii civile care au atributii si preocupari în domeniul protectiei persoanelor vârstnice; administreaza si gestioneaza fondurile pe care le are la dispozitie, monitorizeaza executia bugetara în limita fondurilor alocate de la bugetul de

stat.

#B

ART. 22

(1) Consiliul National al Persoanelor Vârstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul sa solicite de la orice persoana juridica de drept public sau privat datele si informatiile necesare pentru îndeplinirea atributiilor consiliului, iar aceste persoane au obligatia sa le transmita, cu respectarea normelor legale în vigoare.

(2) Pastrarea si folosirea datelor si a informatiilor se vor face cu respectarea confidentialitatii stabilite de emitent.

#M1

ART. 23

(1) La nivelul judetelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti se înfiinteaza si functioneaza câte un consiliu al persoanelor vârstnice, îndeplinind atributiile stabilite în regulamentul propriu de organizare si functionare.

(2) Consiliul persoanelor vârstnice prevazut la alin. (1) se constituie din toti presedintii organizatiilor pensionarilor si persoanelor vârstnice judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu personalitate juridica sau care sunt afiliate la una dintre organizatiile centrale reprezentative ale pensionarilor, membra a Consiliului National al Persoanelor Vârstnice.

(3) Conducerea consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, este asigurata de un presedinte si de un vicepresedinte si se desfasoara prin aportul voluntar al celorlalti membri ai acestora.

(4) Presedintele, vicepresedintele si membrii consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se aleg pe o perioada de 2 ani, cu îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 7.

(5) Presedintii consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, beneficiaza, trimestrial, de o indemnizatie la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata, iar vicepresedintii, de o indemnizatie trimestriala în cuantum de 75% din acesta.

#M1

ART. 24

(1) Pentru solutionarea pe plan central a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului de specialitate al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse vor fi desemnate persoane care vor asigura colaborarea permanenta cu Consiliul National al Persoanelor Vârstnice.

(2) Pentru solutionarea pe plan local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul fiecarei directii de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, este desemnata persoana care asigura colaborarea permanenta cu consiliile judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

#B

ART. 25

Prefecturile, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini consiliile judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si Consiliul National al Persoanelor Vârstnice pentru repartizarea sediilor necesare desfasurarii activitatii.

CAP. 5

Finantarea activitatilor

#M1

ART. 26

(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului National al Persoanelor Vârstnice si ale consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se asigura din donatii, sponsorizari, alte activitati nonprofit, realizate în conditiile legii, precum si din transferuri de la bugetul de stat care se prevad în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate pentru:

a) cheltuieli de personal, materiale si capital pentru secretariatul tehnic al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice;

b) plata indemnizatiilor presedintelui si vicepresedintilor Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, precum si ale membrilor comisiei permanente si ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

c) cheltuieli de transport, diurna si cazare pentru membrii Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, în cuantumurile stabilite de dispozitiile legale;

d) cheltuieli materiale si servicii pentru functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, precum si a comisiei permanente si a consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

e) cheltuieli de capital pentru dotarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice si a consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, în calitate de ordonator principal de credite, asigura Consiliului National al Persoanelor Vârstnice fondurile pentru decontarea cheltuielilor prevazute la alin. (2), pe baza documentelor justificative, potrivit legii. În cazul consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, aceste documente se elaboreaza sub coordonarea metodologica a directiilor de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

(4) Presedintele Consiliului National al Persoanelor Vârstnice si presedintii consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, raspund de cheltuirea sumelor alocate de la bugetul de stat, potrivit destinatiilor reglementate la alin. (2).

#B

CAP. 6

Dispozitii finale

ART. 27

(1) În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizatiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregatire pentru înfiintarea si organizarea primului Consiliu National al Persoanelor Vârstnice.

#M1

(2) În sensul prezentei legi, prin organizatie centrala reprezentativa a pensionarilor se întelege organizatia care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are minimum 75.000 de membri cotizanti;

b) are cel putin 15 filiale la nivel de judet si, respectiv, al municipiului Bucuresti;

c) desfasoara în mod constant actiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice dezavantajate.

#B

ART. 28

Comisia de pregatire pentru înfiintarea si organizarea primului Consiliu National al Persoanelor Vârstnice este formata din 15 membri, câte 2 din partea organizatiilor centrale ale pensionarilor, si este condusa de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei.

ART. 29

Comisia de pregatire pentru înfiintarea si organizarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice are urmatoarele atributii:

a) confirma membrii primului Consiliu National al Persoanelor Vârstnice, la propunerea consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti si, respectiv, a organizatiilor centrale ale pensionarilor;

#M1

b) elaboreaza proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice;

#B

c) convoaca plenul Consiliului National al Persoanelor Vârstnice în prima sedinta.

ART. 30

Comisia de pregatire pentru înfiintarea si organizarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice îsi înceteaza activitatea la prima sedinta a plenului consiliului, a carei data de desfasurare nu poate depasi 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

#M1

ART. 31

La expirarea mandatului de 4 ani al membrilor Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, secretariatul tehnic preia atributiile comisiei de pregatire prevazute la art. 28, pentru înfiintarea unui nou consiliu, si se preocupa ca, într-o perioada de cel mult 3 luni, acesta sa se valideze.

#B

Descarca in format pdf