ANTET CNOPPV

L I S T Ă
cuprinzând punctajul obținut de candidați la proba interviu, la concursul organizat de Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, de director, al Secretariatului Tehnic din data de 20.12.2021

Nr.crt.

Direcţia

Funcţia

Cod

candidat

Punctaj Interviu

Admis/Respins

1.

Secretariat tehnic

Director

909

92

ADMIS

*Aprobat de președintele și membrii comisiei de concurs.

Eventualele contestații se pot depune la sediul Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice în termen de 24 de ore de la data și ora afișării prezentului anunț.

Data și ora afișării 20.12.2021, ora 15.30        

ANTET CNOPPV

Contestația candidatului cu codul 884 la proba scrisă dată la concursul organizat de Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice pentru ocuparea postului vacant de director al  Secretariatului tehnic din data de 15.12.2021, în urma recorectării lucrării și reevaluării punctajului de la proba scrisă, a fost respinsă, întrucât a obținut doar 68,41 de puncte.

Data și ora afișării 17.12.2021, ora 13.30.

Deschide Documentul
ANTET CNOPPV

Listă cuprinzând punctajul obținut de candidați la proba scrisă, la concursul organizat de Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice pentru ocuparea postului vacant de director al  Secretariatului Tehnic din data de 15.12.2021 

Nr.crt.

Departament

Funcția

Cod candidat

Punctaj probă scrisă

Admis/Respins

1.

Secretariat Tehnic

Director

909

94 puncte

Admis

2.

884

66,5 puncte

Respins

3.

912

25 puncte

Respins

Eventualele contestații se pot depune la sediul Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, in termen de 24 de ore de la data și ora afișării prezentului anunț.

Data și ora afișării 15.12.2021, ora 15.30

Interviul va avea loc , luni 20.12.2021. ora 12.00.

Deschide Documentul
ANTET CNOPPV

Nr. 918 / 09.12.2021

Borderou privind rezultatele selecției dosarelor de concurs,  

Număr candidat

Rezultatul selecției dosarelor

909

ADMIS

884

ADMIS

912

ADMIS

          *Aprobat de membrii Comisiei de concurs, întrunită la data de 09.12.2021.

ANTET CNOPPV

Nr. 870/ 19.11.2021

 CONCURS

          Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice cu sediul în București, str. George Vraca, nr. 9, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Director din cadrul compartimentului Secretariat tehnic.

 Concursul se va desfăşura la sediul instituției, str. George Vraca , nr 9, etaj 1, sector 1, Bucuresti, astfel:

Proba scrisă în data de 15 decembrie, ora 10

Proba interviu în data de 21 decembrie, ora 10

           Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele

Condiţii generale:

   a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

   b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

   c) are capacitate deplină de exercițiu;

   d) îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului;

   e) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

   f) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 Condiții specifice:

a) este absolvent de studii superioare de lungă durată în sociologie, statistică sau drept;

b) are o vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;

c) are cunoștințe de utilizare a calculatorului;

 

         Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 23.11-08.12.2021 la sediul CNOPPV, din Str. George Vraca, nr 9, Sector 1, București, între orele 9,00-15,00.

          Dosarul care va conține:

          -cererea de înscriere la concurs;

          -curriculum vitae;

          -copia și originalul carnetului de muncă sau/şi adeverinţă de vechime;

          -copie carte de identitate și originalul;

          -copia documentelor care atestă nivelul studiilor efectuate;

          -adeverinţă medicală;

          -cazierul judiciar.

          Dosarele care au fost depuse de candidați până la data de 12 noiembrie  2021 sunt valabile și numai trebuie depuse alte dosare.

 

Bibliografia pentru candidați este următoarea:

-Legea 16/2000 privind organizarea şi funcţionarea CNOPPV, cu modificările şi completările ulterioare.

-Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

-Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

-Legea 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.

-Ordonanţa 68/2003 privind serviciile sociale.

-Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii.

-Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

-OU nr. 8/ 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

-Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

-Hotărârea nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor.

Relaţii suplimentare la sediul CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIILOR DE PENSIONARI ȘI AL PERSOANELOR VÂRSTNICE, persoană de contact: Irina Enache telefon 021.312.44.31 sau pe site-ul instituției www.cnpv.ro

Nr. 865 / 17.11.2021

ANUNT

     Sesizandu-se unele deficiente de ordin procedural, concursul pentru ocuparea postului vacant de director al Secretariatului tehnic din cadrul Consiliului National al Organizatiilor de Pensionari si al Persoanleor Varstnice, care trebuia sa aiba loc in data de 18 Noiembrie 2021, se suspenda

CONCURS

 Consiliul Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice organizează în data de 18.11.2021, ora 10, un concurs pentru ocuparea postului contractual, vacant, de director din cadrul compartimentului Secretariat tehnic al Consiliului Național.

Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.

          Candidații participanți la acest concurs pentru ocuparea postului vacant menționat, trebuie să îndeplinească următoarele

           condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate deplină de exercițiu;
d) îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului;
e) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

condiții specifice:

a) este absolvent de studii superioare de lungă durată (socio-umane sau juridice);
b) are o vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
c) are cunoştinţe PC (Word, Excel, internet);

-Salarizarea se asigură conform art.20 al.(5) din Legea 16/2000 completată şi republicată.

          Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la sediul Consiliului Național un dosar care va conține:

-cererea de înscriere la concurs;
-curriculum vitae;
-copia și originalul carnetului de muncă sau/şi adeverinţă de vechime;
-copie carte de identitate și originalul;
-copia documentelor care atestă nivelul studiilor efectuate;
-adeverinţă medicală;
-cazierul judiciar.

Aceste documente vor fi înregistrate la sediul CNOPPV din str. George Vraca nr.9, et.1, sector 1 Bucureşti până la data de 12.11.2021.

Bibliografia pentru candidați este următoarea:

-Legea 16/2000 privind organizarea şi funcţionarea CNOPPV, cu modificările şi completările ulterioare.
-Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.
-Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
-Legea 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.
-Ordonanţa 68/2003 privind serviciile sociale.
-Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii.
-Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
-OU nr. 8/ 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
-Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.
-Hotărârea nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor.

             Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane (Doina Brezoianu), la telefon 021/312.44.31.

09.08.2021

 SCRISOARE DESCHISĂ

Domnului președinte al României
Klaus Werner IOHANNIS,

Doamnei Anca Dana DRAGU,
președintele Senatului, 

Domnului Ludovic ORBAN,
președinte al Camerei Deputaților,

Domnului Florin CÂȚU,
prim-ministru al Guvernului

Doamnei Raluca TURCAN,
ministrul Muncii și Protecției Sociale

          De mai multe ori federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari din toată țara au prezentat în scris – președintele României, primul ministru, miniștrii au refuzat cu obstinație dialogul „față în față” cu reprezentanții acestora – revendicări menite să amelioreze traiul milioanelor de pensionari, „aurul alb” al societății românești. Din păcate, demersurile federațiilor și ale organizațiilor de pensionari au rămas fără rezultat.

           Pensionarii sunt considerați, chiar și de unii demnitari cu rang înalt, un balast social. În campaniile electorale însă pensionarii sunt „bunicii și părinții noștri care ne-au lăsat moștenire o impresionantă avuție națională la realizarea căreia au muncit în condiții grele”.

          Federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari, care reprezintă cei aproape 5 milioane de pensionari de asigurări sociale de stat, având în vedere scumpirea costului vieții și realitățile din economia națională a țării, cer Guvernului să dispună măsuri pentru:

 • procesul de recalculare a pensiilor să înceapă până la sfârșitul anului 2021, fără a se aștepta scanarea și transferarea în calculatoare a datelor din dosarele de pensii, aflate în custodia caselor teritoriale de pensii întrucât această operație de transfer/evaluare nu modifică cu nimic pensiile aflate în plată, ci doar justifică întârzieri ale recalculării;
 • indexarea pensiilor în luna septembrie a. c., având în vedere prevederilor Legii în vigoare nr. 263/2010 pentru a se stopa scăderea puterii de cumpărare, determinată de creșterea continuă a prețurilor la produsele alimentare de bază și a costurilor utilităților;
 • introducerea impozitului progresiv, cu cote rezonabile, pentru toate tipurile de venituri care depășesc 4.000 de lei. Se știe că în toate țările membre ale UE se aplică acest tip de impozit;
 • stabilirea corectă a numărului real al pensionarilor pe baza stagiului de cotizare. În statistica CNPP este menționat numărul a 230.000 de pensionari de invaliditate (medicală) gradul III, care sunt și salariați cu de 4 ore de muncă și sunt considerați pensionari;
 • modificarea actului normativ care permite ANAF să stingă datoriile provenind din contribuțiile de asigurări sociale plătite de angajați și nevirate la buget de unitățile debitoare;
 • abrogarea Legii 411/2004 privind înființarea fondurilor de pensii obligatorii, administrate de firme private – Pilonul II întrucât sistemul este eficient doar pentru administratorii fondurilor:
 • fragmentarea contribuțiilor de asigurări sociale plătite de salariați din veniturile lor încalcă principiile în baza cărora este organizat și funcționează sistemul public de pensii;
 • angajații care doresc o a doua pensie pot să o obțină, conformându-se prevederilor Legii nr. 204/2006 privind realizarea de pensii bazate pe conturi individuale, cu contribuție din veniturile proprii, voluntară și administrare privată.
 • abrogarea dispozițiilor legale în vigoare care permit acordarea de fonduri unităților sanitare private din Fondul național al sistemului public de sănătate, ceea ce provoacă slăbirea sistemului public de sănătate și limitarea accesului la tratamente gratuite a populației, lipsită de resurse financiare.
 • respectarea de către instituțiile centrale de stat a dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 16/2000 privind realizarea dialogului social la nivel național cu reprezentanții organizațiilor pensionarilor și persoanelor vârstnice.

Președinte                    Președinte                    Președinte

Preda Nedelcu             Toma Neamțu             Dumitru Cojanu

Deschide Documentul

       În data de 27 mai a.c. a avut loc ședința Comisiei Permanente a Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice.

       Unul dintre subiectele luate în dezbatere a fost nevoia întreprinderii de demersuri pentru modificarea unor articole din Legea nr. 207/2015, în acest sens s-a prezentat o notă în care s-a menționat:

Din analiza contului de execuție a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat al anului 2020 (anexa nr. 2), rezultă că din totalul 116,01 miliarde lei (col. 3), drepturi constatate numai 80,76 miliarde lei (col. 6), adică 69,6% au fost virate la Casa Națională de Pensii Publice prin sistemul ANAF, iar restul de 35,25 miliarde lei angajatorii nu au fost încasate de ANAF. Se știe că în declarațiile 112 se arată de fiecare angajator care sunt contribuțiile pe care are obligația să le plătească. Deci, a declarat că trebuie să plătească suma de 116,01 miliarde lei, dar au plătit mult mai puțin.

Suma de 12,05 miliarde lei care a fost stinsă de ANAF, pe alte căi decât încasările, precum și creanțele bugetare pe care angajatorii le aveau de plătit pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, reprezentau, de fapt, resurse pentru creșterea valorii punctului de pensie conform legii. Se știe cum a fost situația anul trecut că în loc să se acorde punctul de pensie de 1.775 de lei, s-a acordat numai 1.442 de lei, mai puțin cu 26% din cauza acestor redirecționări de sume, așa după cum au fost arătat mai sus.

Datorită nerespectării prevederilor legale, anual, au crescut restanțele contribuțiilor asigurărilor sociale, așa-zise istorice, care au ajuns la sfârșitul anului (31.12.2020) la suma de 23,20 miliarde lei, sumă cu care a fost afectată sustenabilitatea bugetului asigurărilor sociale de stat. Trebuie să menționăm că de-a lungul anilor, aceste datorii istorice au fost treptat anulate.

În ședință s-a cerut ca art. 167 din Legea 207/2015, în care se prevede că „prin compensare se sting creanțele statului … reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului consolidat, cu creanțele debitorului reprezentând sume de rambursat” să fie modificat.

                                                                          Președinte, Preda Nedelcu

Comunicat de presă

Federaţia Naţională a Pensionarilor din România, Uniunea Generală a Pensionarilor din România şi Federaţia Naţională „Unirea” a Pensionarilor din România vor acţiona în judecată Guvernul României pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 127/2019 privind majorarea punctului de pensie cu 40%.

In acest sens cele trei federaţii reprezentative ale pensionarilor din România, care apără interesele celor 5 milioane de pensionari civili, organizează o CONFERINŢĂ DE PRESĂ in data de 7 iulie, ora 10:00 am, în sala de şedinţe din Bucureşti, sector 1, strada George Vraca nr. 9, etaj 1, pentru a comunica intenţiile celor trei federaţii.

Acestea deţin informaţii importante privind atât posibilităţile de finanţare pentru susţinerea acestei creşteri, cât Si intenţiile Guvernului de a nu aplica prevederile Legii pentru a folosi resursele financiare în alte scopuri.

Următorul pas va fi ieşirea in Piaţa Victoriei şi pichetarea prefecturilor în toate judeţele.

Aşteptăm confirmarea participării.

Deschide articol complet

10 iunie 2020

Comunicat de presă:

Federația Națională a Pensionarilor din România, Uniunea Generală a Pensionarilor din România și Federația Națională „Unirea” a Pensionarilor din România, având în vedere declarațiile oficiale contradictorii referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 127/2019 privind majorarea punctului de pensie începând cu data de 1 septembrie a.c., au solicitat primului-ministru, Ludovic Orban, o întâlnire cu reprezentanții celor cinci milioane de pensionari, pentru clarificări în data de 27 mai, la care s-a făcut revenire în data de 3 iunie.

Deoarece primul-ministru nu a dat nici un răspuns solicitărilor noastre, așa cum a făcut și cu petiția noastră din februarie a.c., cele trei federații au hotărât să organizeze un miting de protest în piața Victoriei din capitală.

În aceeași zi, la aceeași oră, organizațiile teritoriale ale celor trei federații vor organiza pichetarea prefecturilor.

La această acțiune de protest vom solicita respectarea prevederilor legale privind majorarea pensiilor.

Deschide articol complet

03.06.2020
Destinatar: Guvernul României
Domnului Prim – Ministru
Ludovic Orban

Domnule Prim – Ministru,

Federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari sunt  nevoite să revină la solicitarea pe care v-am transmis-o în data de 27 mai a.c. pentru o întâlnire de urgență cu dumneavoastră de în vederea clarificării cuantumului punctului de pensie prevăzut în Legea nr. 127/2019.

Aceste clarificări sunt așteptate de organizațiile celor 5 milioane de pensionari, iar noi ne-am angajat să le transmitem imediat după întâlnirea cu dumneavoastră.

În cazul în care întâlnirea pe care v-o solicităm nu va avea loc de urgență, ne vom conforma prevederilor statuare privind acțiunile de protest.

Deschide articol complet

Domnule Prim – Ministru,

De mai mult timp, în mass-media continuă să apară declarații ale reprezentanților guvernamentali în care se susține ideea că prevederea din Legea 127/2019, referitoare la majorarea punctului de pensie, la 1 septembrie a.c., nu se va putea respecta.

Federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor celor peste cinci milioane de pensionari consideră ca inacceptabile aceste declarații și vă solicită, domnule Prim – Ministru, să includeți de urgență în agenda dumneavoastră de lucru o întâlnire cu președinții federațiilor naționale reprezentative pentru clarificări, care vor fi comunicate tuturor organizațiilor de pensionari din țară.

Vă asigurăm că avem suficiente argumente și temeinică motivație pentru a justifica solicitarea noastră.

Menționăm că vom informa organizațiile de pensionari și în situația în care acest demers nu se va realiza

Deschide articol complet

I N F O R M A R E din data de 28 Aprilie 2020.

Încă de la impunerea restricțiilor de circulație ale persoanelor vârstnice în contextul epidemiei de Coronavirus în România, Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice a realizat numeroase demersuri către autoritățile statului exprimându-și nemulțumirea față de restricțiile impuse persoanelor vârstnice prin ordonanțele militare în vigoare și a cerut în repetate rânduri revizuirea măsurii prin care se alocă intervalul orar 11:00-13:00 pentru deplasarea celor cu vârste de peste 65 de ani.

Deschide articol complet
Antet C.N.P.V.

Adresa  Nr. 243 / 21 aprilie 2020

 Domnului Președinte al României, Klaus Werner IOHANNIS

Stimate domnule președinte,

Prin prezenta revenim la solicitarea noastră formulată prin adresa nr. 221 din 8 aprilie și având în vedere sesizările primite de la persoane în vârstă de peste 65 ani, din întreaga țară, referitoare la orarul (11:00-13:00) în care se pot deplasa pentru cumpărături și pentru rezolvarea unor probleme medicale, orar pe care îl consideră insuficient,

Vă adresăm rugămintea, stimate domnule președinte, să dispuneți ca în Ordonanța pentru prelungirea Stării de urgență, aflat în curs de elaborare, să se includă cel puțin trei ore (10:00 -13:00) în care acești vârstnici se pot deplasa. Solicitarea noastră ține seama de faptul că persoanelor vârstnice în cauză le este necesar un timp mai mare pentru a se deplasa, fie pe jos sau cu mijloace de transport public. De asemenea, solicităm și două ore pentru realizarea nevoii de mișcare a persoanelor vârstnice între orele 18.00-20.00, justificând aceasta pe baza considerentelor medicale preexistente ce recomandă și mișcarea.

În contextul acestei pandemii, mulțumim pentru efortul depus de către toate instituțiile statului în vederea protejării celor mai vulnerabili cetățeni ai țării și în numele lor vă rugăm să aprobați propunerea de mai sus.

Vă rugăm, domnule președinte, să acceptați expresia deosebitei noastre considerații,

                                                                       Președinte,

                                                                       Prof. jurist. Toma Neamțu                                                                                                                 

Descarca documentul PDF
Antet C.N.P.V.

COMUNICAT  DE  PRESĂ Nr. 244 /21 aprilie 2020

Președinții federațiilor organizațiilor de pensionari, reprezentative la nivel național, membre ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice – Federația Națională a Pensionarilor din România, Uniunea Generală a Pensionarilor din România, Federația Națională „Unirea” a Pensionarilor din România, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din MAI, Asociația Națională a Veteranilor de Război și Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașilor Veteranilor,

Protestează împotriva discriminării introduse prin ordonanțe militare  care permite „circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței /gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00”, considerând a fi o măsură care încalcă un drept constituțional și totodată un atac la demnitatea umană a vârstnicilor.

Chiar trecând peste cele de mai sus și acceptând că măsura neconstituțională a fost luată pentru o perioadă scurtă de timp, intervalul de două ore s-a dovedit a fi total insuficient, în special în metropolele mari, unde doar deplasarea spre și de la magazin poate depăși acest interval.

Așteptăm ca această măsură să fie revizuită.

Președinte,Prof. jurist Toma Neamțu

08 aprilie 2020

Domnului Președinte al României, Klaus Werner IOHANNIS

Stimate domnule președinte,

Având în vedere sesizările primite de la persoane în vârstă de peste 65 ani, din întreaga țară, referitoare la orarul (11:00-13:00) în care se pot deplasa pentru cumpărături și pentru rezolvarea unor probleme medicale, orar pe care îl consideră insuficient,

Vă adresăm rugămintea, stimate domnule președinte, să dispuneți ca în noul Decret  pentru prelungirea Stării de urgență, aflat în curs de elaborare, să se includă cel puțin trei ore în care acești vârstnici se pot deplasa. Solicitarea noastră ține seama de faptul că persoanelor vârstnice în cauză le este necesar un timp mai mare pentru a se deplasa, fie pe jos sau cu mijloace de transport public.

În contextul acestei pandemii, mulțumim pentru efortul depus de către toate instituțiile statului în vederea protejării celor mai vulnerabili cetățeni ai țării și în numele lor vă rugăm să aprobați propunerea de mai sus.

Vă rugăm, domnule președinte, să acceptați expresia deosebitei noastre considerații,                                                  

Președinte,    Prof. jurist. Toma Neamțu

Vicepreședinte – Preda Nedelcu

Descarca documentul PDF

I N F O R M A R E

– 30 Martie 2020 –

În contextul evoluției situației epidemiologice pe teritoriul României determinată de răspândirea COVID-19 și creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2 în România, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat în seara de 29 martie 2020 noile măsuri cuprinse în Ordonanța Militară nr. 4, care a și fost publicată în aceeași seară in Monitorul Oficial.

Printre măsurile cuprinse în Ordonanța Militară nr. 4/2020 s-au adus și clarificări cu privire la restricțiile de circulație impuse anterior persoanelor de 65 de ani. Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, în Comunicatul de presă emis în data de 25.03.2020, a solicitat …


C O M U N I C A T

25 Martie 2020

Federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari din România – Federația Națională a Pensionarilor, Uniunea Generală a Pensionarilor și Federația Națională Unirea a Pensionarilor –  membre ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, propun Ministerului Afacerilor Interne să reconsidere, din respect pentru demnitatea pensionarilor și persoanelor vârstnice, dispozițiile art. 2 din Ordonanța militară nr.3/2020; aceștia urmând a se deplasa pentru rezolvarea nevoilor medicale și alimentare în cursul zilei, fără un program prestabilit.

Solicităm acest fapt pentru a se evita interpretarea unei discriminări pe criteriul vârstei.

                                                              Președinte CNPV,

                                                                Toma NEAMȚU

Descarca document PDF

 

Recomandările CNPV cu scopul prevenirii răspândirii infectării cu Coronavirus (COVID-19)

25 martie 2020

Având în vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României în contextul apariției și răspândirii coronavirusului COVID-19, se impun necesitatea luării unor masuri corespunzătoare la nivelul instituției noastre, astfel încât să se asigure împiedicarea răspândirii virusului cât și desfășurarea activității conform prevederilor Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice. În acest context vă rugăm să aveți în vedere că începând cu data de 25.03.2020 se impun luarea unor masuri precum:

 • realizarea corespondenței în sistem on-line pe adresa de e-mail secretariat@cnpv.ro;
 • transmiterea petițiilor, reclamațiilor, sesizărilor sau a oricăror alte cereri prin intermediul adresei de e-mail secretariat@cnpv.ro;
 • pentru informații referitoare la activitatea Consiliilor Județene ale Persoanelor Vârstnice vă rugăm să apelați de telefon: 0753.832.542;
 • pentru alte informații vă rugăm să apelați de telefon: 0729.911.948;
 • suspendarea primirii în audiente;
 • amânarea reuniunii Plenului CNPV de pe primul semestru, având în vedere interzicerea în mod oficial a organizării în spații închise a evenimentelor cu peste 50 de persoane.

Măsurile de mai sus rămân valabile până la noi decizii, în funcție de evoluția situației.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că toate măsurile luate au drept scop prevenirea răspândirii coronavirusului atât în rândul colaboratorilor noștri, preponderent persoane vârstnice, cât și a membrilor CNPV și personalului din cadrul Secretariatului Tehnic.

În prezent ne aflăm într-o situație fără precedent, care evoluează rapid și imprevizibil, însă pentru a reduce riscul de contaminare, CNPV a elaborat un document cu scopul informării și prevenirii răspândirii virusului Covid-19 în rândul persoanelor vârstnice din România. Pentru accesarea acestui document dați click pe imaginea de mai sus.

Președinte
Toma NEAMȚU


I N F O R M A R E

– 25 Martie 2020 –

Având în vedere răspândirea infecției cu COVID-19 (coronavirus) în România, au fost necesare luarea unor măsuri suplimentare de către autoritățile competente destinate prevenirii și combaterii răspândirii infecțiilor.  În aceste condiții în data de 24 martie a.c. Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a emis Ordonanța Militară  nr. 3/2020.

Ordonanța Militară nr. 3, înăsprește măsurile luate anterior de Guvern, a fost publicată în noaptea de 24 spre 25 martie în Monitorul Oficial. Noile măsuri au intrat în vigoare începând din data de 25 martie 2020, cu ora 12.

Prin această ordonanță este interzisă circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu anumite excepții. Mai mult, este stipulat că persoanele care au vârsta de peste 65 de ani vor putea părăsi locuințele doar între orele 11 şi 13, de asemenea, cu excepții. Conform art. 2. din Ordonanța Militară circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

 1. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
 2. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 3. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
 4. deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Începând de astăzi, 25 martie 2020, toți românii care ies din casă trebuie să aibă la ei fie o adeverință de la locul de muncă, fie o declarație pe propria răspundere în care să prezinte motivul deplasării.

Ordonanța prevede și că adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate fie scrisă e mână integral, imprimantă și completată, fie prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar. De asemenea, Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat că le-a cerut polițiștilor să accepte și adeverința de la angajator fără ștampilă.

Pentru a veni în ajutorul persoanelor vârstnice, și nu numai a acestora, regăsiți mai jos legăturile către portalul web oficial de unde se pot descarcă documentele.

https://stirioficiale.ro/informatii

Model – Declarație pe proprie răspundere

https://cdn.stirioficiale.ro/storage/26MODEL%20Declaratie%20proprie%20raspundere%202503.pdf

Model – Adeverință angajator

https://cdn.stirioficiale.ro/storage/MODEL%20Adeverinta%20pentru%20angajatori.pdf

Ordonanța Militara nr. 3/2020

Descarca document PDF

Modificările aduse de Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

În ședința din luna septembrie a Comisiei Permanente a CNPV reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice au prezentat modificările aduse de Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, printre care și noua formulă de calcul a pensiilor de stat.

*Click pe imagine pentru a descărca documentul.

Întâlnire la Cotroceni

În data de 19 Februarie 2020, o delegație din partea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost primită la Palatul Cotroceni de către consilierii prezidențiali Cosmin-Ştefan Marinescu (Departamentul Politici Economice și Sociale) și Dan-Andrei Muraru (Departamentul Relații cu Autoritățile Publice și Societatea Civilă). Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice a fost reprezentat de domnul Toma Neamțu (președinte CNPV), domnul Preda Nedelcu (vicepreședinte CNPV) și de către domnul Dumitru Cojanu (membru CNPV).

Principalele teme de discuție abordate au fost:

 • respectarea necondiționată a prevederile Legii pensiilor aprobată de Parlament, privind creșterea la 1 septembrie 2020 cu 40% a valorii punctului de pensie;
 • interzicerea fragmentării contribuției pentru fondul de pensii publice, plătite de angajați pentru a se asigura sumele necesare majorării pensiilor din acest sistem;
 • aprobarea impozitării progresive a pensiile mai mari de 10.000 de lei;
 • aprobarea ca pensia minimă de asigurări sociale să beneficieze de regimul de majorare al celorlalte pensii, din sistemul public;
 • acordarea a 25% din pensia soțului decedat urmașului, indiferent de cuantumul pensiei acestuia;
 • susținerea propunerilor federațiilor organizațiilor de pensionari pentru modificarea și completarea art. 32 alin. (1) din Legea nr. 502/2004 privind înființarea și organizarea asociațiilor de pensionari cu precizarea obligativității autorităților administrației publice locale de a asigura spațiile pentru sediile asociațiilor și federațiilor pensionarilor;
 • acordarea dreptului de a călătorii gratuit pe CFR pensionarilor în vârstă de peste 70 de ani.

La acestea s-au adaugat nemulțumirea și revolta pensionarilor față de intenția Guvernului de a nu acorda la 1 septembrie 2020 creșterea prevăzută de Legea nr. 127/2019 a valorii punctului de pensie de 1.775, precum și modificarea Legii nr. 95/2006, care privatizează sistemul public de sănătate, ceea ce reprezintă pentru pensionari imposibilitatea cerută de a beneficia de îngrijirile medicale la care, conform Constituției României, au dreptul în mod gratuit.

În urma acestei întâlniri ne exprimăm speranța că președintele României, domnul Klaus Iohannis, va recomanda în regim de urgență măsuri eficiente, susținute și reglementate de acte normative, pentru îmbunătățirea reală și substanțială a nivelului de trai al vârstnicilor.

Președinte CNPV
Toma NEAMȚU

Obiective Generale ale C.N.P.V.

În vederea realizarii obiectivului propus, Consiliul National al Persoanelor Vârstnice:

 • Sprijinã institutiile statului în aplicarea recomandãrilor Adunãrii Mondiale a Persoanelor Vârstnice si urmãreste realizarea lor;
 • Propune Guvernului programe privind ameliorarea continuã a conditiilor de viatã a persoanelor vârstnice;
 • Urmãreste aplicarea reglementãrilor legale privind persoanele vârstnice si sesizeazã organele competente despre abaterile constatate;
Citesti mai mult

INFORMARE

a Casei Naționale de Pensii Publice privind noutățile introduse de Legea nr. 47/2019 a Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, aplicarea, în anul 2019 a unor articole din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, alte prevederi aplicabile în anul 2019.

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat de 5.163 lei.

Mențiune: noua valoare a câștigului salarial mediu brut se are în vedere începând cu data de 15 martie a.c., data intrării în vigoare a Legii nr. 47/2019.

Pentru perioada 1 ianuarie – 14 martie a.c. se va avea în vedere valoarea de 4.162 lei a câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, aprobată prin Legea nr. 3/2018.

Valoarea câștigului salarial mediu brut aferentă lunii martie 2019 este: (4.162 x 10 zile/ 21 zile) + (5.163 x 11 zile/ 21 zile) = 4.686 lei.

Citesti mai mult

Obiective si actiuni pentru anul 2020

În perioada următoare activitatea membrilor Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice va avea ca obiectiv principal obținerea de măsuri de protecție a drepturilor pensionarilor și persoanelor vârstnice, ceea ce înseamnă implicit asigurarea unei trai decent și a unei vieți demne pentru aceste persoane, cărora societatea le datorează respect și recunoștință.

Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, așa cum a demonstrat în trecut, își asumă angajamentul să mențină legătura cu instituțiile care au atribuții ce privesc protecția drepturilor pensionarilor și persoanelor vârstnice, urmărind realizarea obiectivelor de mai jos:

 1. Informarea semestrială și de câte ori este nevoie, a președintelui României, a primului-ministru și a conducerilor celor două Camere ale Parlamentului, ale instituțiilor administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției sociale, prefecților și primarilor, în legătură cu aspecte ce privesc riscurile și situația de criză în care se găsesc unii pensionari și persoane vârstnice;
 2. Urmărirea modului de aplicare a reglementărilor referitoare la pensionari și persoanele vârstnice și sesizarea organelor competente despre abaterile constatate;
Citesti mai mult

PROPUNERI PRIORITARE PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN ANUL 2020

Una dintre principalele atribuții ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, prevăzute în art. 4 al Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea acestuia, o constituie prezentarea Guvernului de propuneri de programe privind ameliorarea continuă a condițiilor de viață ale pensionarilor și persoanelor vârstnice. În temeiul acestei prevederi, CNPV propune pentru anul 2020 aplicarea următoarelor măsuri:

 • Creșterea punctului de pensie la valoarea de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Valoarea punctului de pensie la nivelul a 45% din salariul mediu brut luat utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost un drept câștigat de pensionarii români ulterior retras, dar care a rămas un deziderat și o propunere constantă pe agenda CNPV.
 • Aplicarea prevederilor Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, aprobată de Parlament și publicată în Monitorul Oficial.
Citesti mai mult