Obiective si actiuni pentru anul 2015
 

cnpv

   • Informarea, de câte ori este nevoie, a preşedintelui României, a primului-ministru şi a conducerilor celor două Camere ale Parlamentului, ale instituţiilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, prefecţilor şi primarilor, în legătură cu aspecte ce privesc riscurile şi situaţia de criză în care se găsesc unele persoane vârstnice;
   • Urmărirea aplicării reglementărilor referitoare la persoanele vârstnice şi sesizarea organelor competente despre abaterile constatate;
   • Elaborarea de propuneri adresate factorilor responsabili în vederea stabilirii de măsuri privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, precum şi a altor obiective ce privesc îmbunătăţirea nivelului de trai al acestei categorii de populaţie;
   • Se va solicita Guvernului să dispună ca instituţiile care elaborează acte normative care privesc persoanele vârstnice să aibă obligaţia de a ne consulta, potrivit prevederilor Legii nr. 16/2000;
   • Urmărirea modului în care se asigură de instituţiile abilitate asistenţa socială a persoanelor vârstnice singure şi intervenţii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Sănătăţii pentru susţinerea înfiinţării de noi cămine pentru asistarea celor care nu se pot autogospodări;
   • Continuarea demersurilor la instituţiile abilitate pentru a se obţine reglementarea:
    • dezvoltării rețelei de instituții de geriatrie şi gerontologie la nivel naţional;
    • organizării şi susţinerii financiare a sistemului naţional de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;
    • protecţiei drepturilor şi a asistenţei sociale pentru persoanele vârstnice;
    • acordării de ajutoare băneşti persoanelor cu pensii mici, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte;
    • compensării medicamentelor cu 90% pentru pensionarii cu pensii pană la 1000 lei şi creşterea numărului de medicamente gratuite;
    • acordării federaţiilor naţionale ale pensionarilor a unei cote parte din realizările care se obţin din exploatarea patrimoniului sindical creat pană în decembrie 1989. Vor fi notificate în acest sens confederaţiile sindicale care administrează patrimoniul fostei UGSR.
   • Intervenții punctuale către Guvern pentru participarea membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice la grupuri de lucru din cadrul instituţiilor abilitate, care elaborează proiecte de acte normative privind protecţia socială a persoanelor vârstnice pentru a susţine abordarea integrată a stării sociale, materiale şi medicale a acestei categorii de populaţie;
   • Elaborarea de lucrări, analize şi studii de personalul de specialitate al consiliului privind:
    • evoluţia puterii de cumpărare a pensiilor şi a numărului de pensionari,
    • asistenţa socială,
    • sistemul asigurărilor sociale de stat şi agricultori,
    • organizarea sistemului de sănătate,
    • acţiunile poliţiei de proximitate,
    • alte aspecte de interes privind viaţa persoanelor vârstnice.
   • Dezbaterea analizelor şi studiilor elaborate de Secretariatul Tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în Comisia Permanentă pentru stabilirea modului de valorificare a concluziilor şi propunerilor;
   • Intensificarea colaborării cu organizaţiile neguvernamentale, care derulează programe adresate persoanelor vârstnice aflate în dificultate;
   • Inițierea unor acțiuni de colaborare și de participare la întâlniri cu instituţii de stat şi private şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate, sau realizează, programe privind protecţia socială a persoanelor vârstnice, în vederea organizării şi derulării unor activităţi complementare, în special privind asistenţa şi îngrijirea la domiciliu a persoanelor singure dependente aflate în dificultate;
   • Iniţierea de colaborări cu instituţii şi reprezentanţi ai societăţii civile pentru susţinerea accesului persoanelor vârstnice la viaţa socio-economică comunitară;
   • Organizarea unei mese rotunde cu tema: „Consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice la 15 ani de la înfiinţare – experienţa acumulată, creşterea eficienţei activităţii”, dezbateri. Participanţi : preşedinţii c.j.p.v., membrii Comisiei Permanente, invitaţi de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Interne;
   • Pregătirea materialelor care fac obiectul ordinilor de zi ale reuniunilor Plenului Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi ale Comisiei Permanente, difuzarea din timp a acestora la participanţi;
   • Organizarea şedinţelor plenare semestriale ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi organizarea şedinţelor de lucru lunare ale Comisiei Permanente;
   • Antrenarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în efectuarea de analize şi organizarea de dezbateri pe diverse teme de interes pentru pensionari şi persoane vârstnice în ședințele lunare ale Comisiei Permanente precum și Plenul CNPV;
   • Eficientizarea sistemului de comunicare între Comisia Permanentă și consiliile județene ale persoanelor vârstnice și comisiile de specialitate. În acest se va avea în vedere actualizarea sistematică a site-ului Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice cu lucrările elaborate de Secretariatul Tehnic pentru a se cunoaşte de către persoanele interesate principalele aspecte abordate din problematica persoanelor vârstnice;
   • Revizuirea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice precum şi a regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
   • Finanţarea cheltuielilor de funcţionare pentru consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti corespunzător resurselor bugetului Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;
   • Urmărirea derulării cheltuielilor în anul 2015 cu încadrarea în bugetul aprobat şi elaborarea propunerilor bugetare pentru anul 2016;
   • Realizarea de intervenţii la primării şi consiliile locale, la cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cât şi la prefecturi pentru repartizarea, conform prevederilor Legii nr. 16/2000, de sedii consiliilor persoanelor vârstnice;
   • Completarea bazei materiale a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat şi a reglementărilor legale în vigoare;
   • Asigurarea materialelor documentare prin realizarea de abonamente la publicaţii de specialitate, precum şi prin achiziţionarea acestora de la unităţi de difuzare;
   • Elaborarea dării de seamă contabile anuale pe bază de bilanţ privind cheltuielile efectuate de Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice şi de consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, precum şi de cele ale sectoarelor Municipiului Bucureşti;
   • Analiza trimestrială și ori de câte ori este nevoie, în Comisia Permanentă a modulului în care se realizează obiectivele din prezentul program, pe baza rapoartelor prezentate de directorul general al Secretariatului Tehnic;
   • Clarificarea situației consiliilor județene ale persoanelor vârstnice nevalidate (neconfirmate) în urma alegerilor din 2014 în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/2000. Președinții organizațiilor centrale – membri ai Comisiei Permanente și directorul general al Secretariatului Tehnic să poarte discuții pentru rezolvarea legală a situațiilor reclamate și prezentarea concluziilor finale în ședința Comisiei Permanente.

Preşedinte, Prof. dr. Mihai ILIESCU

CNPV

Str. George Vraca nr. 9, et. 1
sector 1, Bucuresti
010146 Romania

(021) 312.44.31

(021) 312.44.45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.